4.2. Λήψη Αρχείων από τους Κατοπτριστές αρχείων του Debian

Για να βρείτε τον πλησιέστερο (και άρα πιθανόν τον γρηγορότερο) κατοπτριστή αρχείων δείτε το σύνδεσμο λίστα των κατοπτριστών αρχείων του Debian.

4.2.1. Πού να βρείτε αρχεία της εγκατάστασης

Διάφορα αρχεία εγκατάστασης βρίσκονται σε κάθε καθρέφτη αρχείων Debian στον κατάλογο debian/dists/trixie/main/installer-armel/current/images/— το αρχείο MANIFEST καταγράφει κάθε εικόνα και τον ρόλο της.

4.2.1.1. Αρχεία εγκατάστασης Kurobox Pro

Tο σύστημα Kurobox Pro απαιτεί έναν πυρήνα και έναν δίσκο μνήμης σε κατάτμηση ext2 στον δίσκο στον οποίον σκοπεύετε να εγκαταστήσετε το Debian. Αυτές οι εικόνες μπορούν να ληφθούν από το .../images/orion5x/network-console/buffalo/kuroboxpro .

4.2.1.2. Αρχεία εγκατάστασης HP mv2120

Διατίθεται μια εικόνα του firmware για το σύστημα HP mv2120 που θα εκκινήσει αυτόματα τον debian-installer. Αυτή η εικόνα μπορεί να εγκατασταθεί με το uphpmvault στο Linux και σε άλλα συστήματα και με το HP Media Vault Firmware Recovery Utility στα Windows. Η εικόνα του firmware μπορεί να ληφθεί από το .../images/orion5x/network-console/hp/mv2120/netboot.img .

4.2.1.3. Αρχεία εγκατάστασης QNAP Turbo Station

Τα αρχεία εγκατάστασης για το σύστημα QNAP Turbo Station αποτελούνται από έναν πυρήνα και έναν δίσκο μνήμης ramdisk καθώς και ένα σενάριο (script) για την εγγραφή αυτών των εικόνων σε έννα δίσκο flash. Μπορείτε να πάρετε τα αρχεία εγκατάστασης για τα μοντέλα QNAP TS-11x/TS-21x, HS-210, TS-21x/TS-22x καιTS-41x/TS-42x και TS-41x από το .../images/kirkwood/network-console/qnap/ .

4.2.1.4. Αρχεία Εγκατάστασης Plug Computer και OpenRD

Τα αρχεία εγκατάστασης για υπολογιστές plug (SheevaPlug, GuruPlug, DreamPlug κ.λπ.) και OpenRD συνίστανται σε έναν πυρήνα και έναν δίσκο initrd για U-Boot. Μπορείτε να πάρετε τα αρχεία αυτά από το .../images/kirkwood/netboot/marvell/ .

4.2.1.5. Αρχεία εγκατάστασης για συστήματα NAS της LaCie

Τα αρχεία εγκατάστασης για συστήματα NAS της LaCie (Network Space v2, Network Space Max v2, Internet Space v2, d2 Network v2, 2Big Network v2 και 5Big Network v2)περιλαμβάνουν σε έναν πυρήνα και έναν δίσκο initrd για U-Boot. Μπορείτε να πάρετε τα αρχεία αυτά από το .../images/kirkwood/netboot/marvell/ .