3.6. Ρύθμιση του Υλικού και του Λειτουργικού συστήματος πριν την εγκατάσταση

This section will walk you through pre-installation hardware setup, if any, that you will need to do prior to installing Debian. Generally, this involves checking and possibly changing BIOS/UEFI/system firmware settings for your system. The «BIOS/UEFI» or «system firmware» is the core software used by the hardware; it is most critically invoked during the bootstrap process (after power-up).