3.6. Ρύθμιση του Υλικού και του Λειτουργικού συστήματος πριν την εγκατάσταση

This section will walk you through pre-installation hardware setup, if any, that you will need to do prior to installing Debian. Generally, this involves checking and possibly changing BIOS/UEFI/system firmware settings for your system. The «BIOS/UEFI» or «system firmware» is the core software used by the hardware; it is most critically invoked during the bootstrap process (after power-up).

3.6.1. Ρύθμιση του BIOS

In order to install Debian GNU/Linux on a S/390 or zSeries machine you have first boot a kernel into the system. The boot mechanism of this platform is inherently different to other ones, especially from PC-like systems, and you will notice a big difference while you work with this platform: most (if not all) of the time you will work remote, with the help of some client session software like telnet, or a browser. This is due to that special system architecture where the 3215/3270 console is line-based instead of character-based.

Το Linux στην πλατφόρμα αυτή τρέχει είτε natively στο ίδιο το μηχάνημα, σε μια λεγόμενη LPAR (Λογική Κατάτμηση) ή σε ένα εικονικό μηχάνημα που παρέχεταιαπό το σύστημα VM. Τα μέσα εκκίνησης ποικίλουν ανάλογα με τον τρόπο εκτέλεσης του συστήματος. Για παράδειγμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αναγνώστη εικονικής κάρτας ενός εικονικού μηχανήματος ή να εκκινήσετε από την κονσόλα HMC (Hardware Management Console) μιας LPAR, αν η κονσόλα HMC και αυτή η δυνατότητα σας είναι διαθέσιμες.

Πριν κάνετε την πραγματική εγκατάσταση, πρέπει να κάνετε μια σειρά από βήματα σχεδιασμού και προετοιμασίας. Η IBM έχει κάνει διαθέσιμη την τεκμηρίωση που αφορά την όλη διαδικασία, πχ. πώς να προετοιμάσετε ένα μέσο εγκατάστασης και πώς πράγματι να εκκινήσετε από το μέσο αυτό. Η αναπαραγωγή αυτής της πληροφορίας εδώ δεν είναι όυτε εφικτή ούτε απαραίτητη. Θα περιγράψουμε όμως εδώ ποια στοιχεία αφορούν ειδικά το Debian και πού μπορείτε να τα βρείτε. Χρησιμοποιώντας και στις δυο πηγές πληροφορίας θα πρέπει να προετοιμάσετε το μηχάνημά σας και το μέσο εγκατάστασης ώστε να πραγματοποιήσετε την εκκίνηση από αυτό. Όταν δείτε την οθόνη καλωσορίσματος στην απομακρυσμένη σύνοδό σας, επιστρέψτε στο παρόν κείμενο για να κάνετε τα βήματα εγκατάστασης που αφορούν ειδικά το Debian.

3.6.2. Φυσικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις σε LPAR

Παρακαλούμε δείτε το κεφάλαιο 5 του Linux for S/390 Redbook και το κεφάλαιο 3.2 του Linux για IBM eServer zSeries και S/390:Διανομές Redbook για το πώς να ρυθμίσετε μια Λογική Κατάτμηση για το Linux.

3.6.3. Εγκατάσταση σαν VM guest

Παρακαλούμε κοιτάξτε το κεφάλαιο 6 του Linux for S/390 Redbook και το κεφάλαιο 3.1 του Linux for IBM eServer zSeries and S/390: Distributions Redbook για το πώς να ρυθμίσετε ένα VM guest για να τρέξετε Linux.

Πρέπει να αντιγράψετε όλα τα αρχεία από τον υπο-κατάλογο generic στον CMS δίσκο σας. Σιγουρευτείτε ότι μεταφέρετε τα αρχεία kernel.debian και initrd.debian σε εκτελέσιμη μορφή με ένα προκαθορισμένο μήκος 80 χαρακτήρων (ορίζοντας τα BINARY και LOCSITE FIX 80 στον πελάτη FTP). Το αρχείο parmfile.debian μπορεί να είναι είτε σε ASCII είτε σε EBCDIC μορφή. Ένα δείγμα του σεναρίου debian.exec, το οποίο θα βάλει τα αρχεία με τη σωστή σειρά, περιλαμβάνεται στις διαθέσιμες εικόνες.

3.6.4. Ρύθμιση ενός server εγκατάστασης

Αν δεν .έχετε μια σύνδεση στο Διαδίκτυο (είτε άμεσα είτε μέσω ενός web proxy) θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν τοπικό server εγκατάστασης που να είναι προσβάσιμος από το μηχάνημά σας S/390. Αυτός ο server κρατά όλα τα πακέτα που θέλετε να εγκαταστήσετε και πρέπει να είναι διαθέσιμα μέσω NFS, HTTP ή FTP.

The installation server needs to copy the exact directory structure from any Debian GNU/Linux mirror, but only the S/390 and architecture-independent files are required. You can also copy the contents of all installation images into such a directory tree.

ΔΙΟΡΘΩΣΕ ΜΕ: χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες — από ένα Redbook?