1.5. Debian GNU/Hurd là gì vậy?

Debian GNU/Hurd là một hệ thống Debian GNU chứa GNU Hurd — một tập hợp các trình phục vụ đang chạy bên trên hạt nhân vi GNU Mach.

Hurd còn không hoàn toàn, cũng không thích hợp với sử dụng hằng ngày, nhưng mà sự phát triển vẫn tiếp tục. Hurd hiện thời chỉ được phát triển cho kiến trúc i386, dù bản chuyển sang kiến trúc khác sẽ được tạo một khi hệ thống ổn định hơn.

Ghi chú rằng Debian GNU/Hurd không phải là một hệ thống Linux, do đó một số thông tin về hệ thống Linux có thể không thích hợp với nó.

Để tìm thêm thông tin, xem trang bản chuyển Debian GNU/Hurd (Debian GNU/Hurd ports page) và hộp thư chung .