1.10. Mời bạn giúp đỡ tạo tài liệu hướng dẫn

Chúng tôi rất cảm kích bạn giúp đỡ hay đề nghị gì, nhất là đóng góp đắp vá. Phiên bản hoạt động của tài liệu này nằm tại trang sổ tay cài đặt Debian https://d-i.debian.org/manual/. Trang đó hiển thị danh sách các kiến trúc và ngôn ngữ cho đó tài liệu này được công bố.

Mã nguồn cũng được công bố: xem trong Phụ lục E, Linh tinh quản trị để tìm thông tin thêm về cách đóng góp. Chúng tôi mời bạn đề nghị, chú ý, tạo đắp vá thông báo lỗi (thông báo lỗi đối với gói installation-guide, nhưng trước hết kiểm tra nếu lỗi đó đã được thông báo chưa).