5.2. Accessibilitat

Alguns usuaris necessiten funcions específiques degut a, per exemple, alguna discapacitat visual. Les pantalles braille USB són detectades automàticament, però la majoria de les altres funcions d'accessibilitat han de ser habilitades manualment. Als sistemes que ho admeten, el menú d'arrencada emet un xiulet quan està llest per a rebre pulsacions del teclat. Podeu aleshores afegir alguns paràmetres d'arrencada per a habilitar les funcions d'accessibilitat (vegeu també Secció 5.1.7, «Pantalla de benvinguda»). Adoneu-vos que a la majoria d'arquitectures, el carregador d'arrencada interpreta el vostre teclat com a QWERTY.

5.2.1. Instal·lar la interfície d'usuari («front-end»)

L'instal·lador Debian admet diverses interfícies d'usuari per a plantejar preguntes, amb les adaptacions necessàries per garantir l'accessibilitat: concretament, text fa servir text sense format mentre que newt fa servir quadres de diàleg basats en text. L'elecció es pot fer en l'indicador d'arrencada: llegiu la documentació per a DEBIAN_FRONTEND a Secció 5.3.2, «Paràmetres de l'instal·lador Debian».

5.2.2. Pantalles braille USB

Les pantalles braille USB haurien de ser detectades automàticament. S'emprarà automàticament una versió textual de l'instal·lador i també s'instal·laran automàticament al sistema de destinació els components necessaris per a emprar la pantalla braille. Per tant, podeu simplement prémer Intro al menú d'arrencada. Tan aviat com s'inicie el terminal brltty, podreu escollir una taula braille entrant al menú de preferències. La documentació sobre les assignacions de tecles per als dispositius braille es troba disponible al lloc web de brltty.

5.2.3. Pantalles braille sèrie

Les pantalles braille sèrie no poden ser detectades automàticament de forma segura (ja que algunes d'elles podrien resultar danyades). Per tant, haureu d'afegir el paràmetre d'arrencada brltty=controlador,port,taula per a indicar al terminal brltty quin controlador emprar. Cal que reemplaceu controlador pel codi de dues lletres corresponent al controlador del vostre terminal (vegeu la llista de codis de controlador). Cal que reemplaceu port pel nom del port sèrie on es troba connectada la pantalla; ttyS0 és el valor per defecte. taula és el nom de la taula braille a emprar (vegeu la llista de codis de taula); la taula anglesa és el valor predeterminat. Adoneu-vos que podeu canviar la taula més endavant entrant al menú de preferències. La documentació sobre les assignacions de tecles per als dispositius braille es troba disponible al lloc web de brltty.

5.2.4. Síntesi de veu per maquinari

Per a habilitar els dispositius per a la síntesi de parla per maquinari cal emprar l'instal·lador gràfic. Per tant, haureu d'escollir l'entrada «Instal·lació gràfica» al menú d'arrencada.

La primera pregunta (el idioma) està escrita en anglès i la resta de la instal·lació fa servir l'idioma seleccionat al principi (disponible a espeak).

Els dispositius per a la síntesi de parla per maquinari no poden ser detectats automàticament. Per tant, cal que afegiu el paràmetre d'arrencada speakup.synth=controlador per a indicar a speakup quin controlador emprar. Cal que reemplaceu controlador pel codi del controlador corresponent al vostre dispositiu (vegeu la llista de codis de controlador). S'emprarà automàticament una versió textual de l'instal·lador i també s'instal·laran automàticament al sistema de destinació els components necessaris per a emprar el dispositiu de síntesi de parla.

5.2.5. Maquinari de síntesi de veu

El suport de dispositius de síntesi de veu està disponible a totes les imatges instal·lables amb instal·lador gràfic, p. ex. totes les imatges instal·lables per xarxa, CD i DVD i la variant «gtk» d'instal·lació per xarxa. Només heu de seleccionar l'opció «Instal·lació gràfica» del menú d'arrencada.

Els dispositius de síntesi de veu no es detecten automàticament. Cal que afegiu el paràmetre d'arrencada speakup.synth=driver per establir speakup al dispositiu que fareu servir. driver es reemplaça pel codi del vostre dispositiu (llegiu driver code list). La versió text de l'instal·lador serà la seleccionada automàticament i s'instal·larà automàticament el controlador del dispositiu de síntesi de veu en el sistema instal·lat.

5.2.6. Dispositius de la placa

Alguns dispositius d'accessibilitat són de fet plaques que es connecten a dins la màquina i que llegeixen el text directament de la memòria de vídeo. Per a fer que funcionen cal que inhabiliteu el «framebuffer» emprant els paràmetres d'arrencada vga=normal fb=false. Tanmateix, açò reduirà el nombre de llengües disponibles.

Podeu activar una versió textual del carregador d'inici abans d'afegir els paràmetres d'arrencada escrivint h Intro.

5.2.7. Tema d'alt contrast

Per a usuaris amb visió limitada, l'instal·lador pot emprar un tema d'alt contrast que el fa més llegible. Per a habilitar-lo, afegiu el paràmetre d'arrencada theme=dark.

5.2.8. Zoom

Per usuaris amb visió limitada, l'instal·lador gràfic disposa d'una funció d'amplificació bàsica: la combinació de tecles Control++ i Control+- incrementa o redueix el tamany de la lletra.

5.2.9. Instal·lació expert, mode de recuperació («Rescue»), instal·lació automatitzada («Automated»)

Expert, Rescue, and Automated installation choices are also available with accessibility support. To access them, one has to first enter the «Advanced options» submenu from the boot menu by typing a. When using a BIOS system (the boot menu will have beeped only once), this has to be followed by Intro ; for UEFI systems (the boot menu will have beeped twice) that must not be done. Then, to enable speech synthesis, s can optionally be pressed (followed again by Intro on BIOS systems but not on UEFI systems). From there, various shortcuts can be used: x for expert installation, r for rescue mode, or a for automated installation. Again these need to be followed by Intro when using a BIOS system.

L'opció de instal·lació automàtica procedeix a instal·lar Debian de forma totalment automàtica fent servir la configuració prèvia, la informació de la qual cal introduir-la després d'haver activat les funcions d'accessibilitat. Aquesta possibilitat està documentada a la secció Apèndix B, Automatització de la instal·lació fent servir una configuració prèvia.

5.2.10. Accessibilitat del sistema instal·lat

La documentació sobre accessibilitat del sistema instal·lat està disponible a Pàgina wiki d'accessibilitat a Debian.