5.4. Felsök installationsprocessen

5.4.1. Tillförlitligheten för optiska medier

Ibland, särskilt med äldre enheter, kan installationsprogrammet misslyckas med att starta från en optisk skiva. Installationsprogrammet kan också — även efter framgångsrik uppstart från en sådan skiva — misslyckas med att känna igen skivan eller returnerar fel när du läser från den under installationen.

Det finns många olika möjliga orsaker till dessa problem. Vi kan endast lista några vanliga problem och tillhandahålla allmänna förslag på hur man hanterar dem. Resten är upp till dig.

Det finns två mycket enkla saker som du bör prova först.

 • Om sskivan inte startar upp, kontrollera att den blev inmatad korrekt och att den inte är smutsig.

 • Om installationsprogrammet misslyckas att känna igen en skiva, prova att köra alternativet Identifiera och montera installationsmedia en andra gång. Vissa DMA-relaterade problem med väldigt gamla cd-rom-enheter kan lösas på detta sätt.

Om det inte fungerar, prova nedanstående förslag. De flesta, men inte alla, förslag som diskuteras där gäller för cd-rom och dvd.

Om du inte kan få installationen att fungera från optisk skiva, prova en av de andra installationsmetoderna som finns tillgängliga.

5.4.1.1. Vanliga problem

 • Några äldre cd-rom-enheter saknar stöd för att läsa från skivor som blev brända med höga hastigheter med en modern cd-brännare.

 • Några cd-rom-enheter fungerar inte korrekt om direkt minnesåtkomst (DMA) är aktiverat på dom.

5.4.1.2. Hur man undersöker och kanske även löser problem

Prova förslagen som listas här nedan om uppstart med optisk skiva misslyckas.

 • Kontrollera att din BIOS/UEFI faktiskt stöder uppstart från optisk skiva (endast ett problem för mycket gamla system) och att uppstart från sådana media är aktiverat i BIOS/UEFI.

 • Om du hämtat en iso-avbildning, kontrollera att md5-kontrollsumman för avbildningar matchar den som listas för avbildningen i filen MD5SUMS som bör finnas på samma plats som där du hämtade avbildningen från.

  $ md5sum debian-testing-i386-netinst.iso
  a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 debian-testing-i386-netinst.iso
  

  Kontrollera sedan att md5-kontrollsumman för den brända skivan matchar också. Följande kommando bör fungera. Det använder storleken på avbildningen för att läsa det korrekta antalet byte från skivan.

  $ dd if=/dev/cdrom | \
  > head -c `stat --format=%s debian-testing-i386-netinst.iso` | \
  > md5sum
  a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 -
  262668+0 poster in
  262668+0 poster ut
  134486016 bytes (134 MB) kopierade, 97.474 sekunder, 1.4 MB/s
  

Om skivan inte upptäcks efter att installationsprogrammet har startats, kan det ibland lösa problemet genom att helt enkelt försöka igen. Om du har mer än en optisk enhet, försök att byta skivan till den andra enheten. Om det inte fungerar eller om skivan känns igen men det finns fel när du läser från den, försök med förslagen nedan. Vissa grundläggande kunskaper om Linux krävs för detta. För att utföra något av kommandona bör du först byta till den andra virtuella konsolen (VT2) och aktivera skalet där.

 • Växla till VT4 eller visa innehållet i /var/log/syslog (använd nano som redigerare) för att leta efter specifika felmeddelenden. Efter det, kontrollera även utskriften för dmesg.

 • Se efter i utdatat från dmesg om din optiska enhet identifierades. Du bör se någonting som liknar (raderna behöver inte nödvändigtvis vara lika):

  ata1.00: ATAPI: MATSHITADVD-RAM UJ-822S, 1.61, max UDMA/33
  ata1.00: configured for UDMA/33
  scsi 0:0:0:0: CD-ROM      MATSHITA DVD-RAM UJ-822S 1.61 PQ: 0 ANSI: 5
  sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
  cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
  

  Om du inte ser någonting som liknar det här, är chansen att styrkortet som din enhet är ansluten till, inte känns igen eller inte stöds alls. Om du vet vilken drivrutin som behövs för styrkortet, kan du prova att läsa in den manuellt med modprobe.

 • Kontrollera att det finns en enhetsnod för din optiska enhet under /dev/. I ovanstående exempel skulle detta vara /dev/sr0. Det bör även finnas en /dev/cdrom.

 • Använd kommandot mount för att kontrollera att din optiska skiva redan är monterad, om inte, försök att montera den manuellt:

  $ mount /dev/hdc /cdrom
  

  Kontrollera om det uppstod felmeddelanden efter körning av kommandot.

 • Kontrollera om DMA för närvarande är aktiverat:

  $ cd /proc/ide/hdc
  $ grep dma settings
  using_dma   1    0    1    rw
  

  En 1 i första kolumnen efter using_dma betyder att det är aktiverat. Om det är, försök att inaktivera det:

  $ echo -n "using_dma:0" >settings
  

  Se till att du är i katalogen för enheten som motsvarar din optiska enhet.

 • Om det uppstår problem under installationen, prova att kontrollera integriteten för installationsmedia med alternativen nära slutet på installationsprogrammets huvudmeny. Det här alternativet kan även användas som ett allmänt test för att se om skivan kan läsas tillförlitligt.

5.4.2. Uppstartskonfiguration

Om du har problem med att kärnan hänger sig under uppstartsprocessen, inte känner igen kringutrustning som du faktiskt har, eller inte korrekt detekterar vissa enheter, är uppstartsparametrarna det första att kontrollera, vilket diskuteras i Avsnitt 5.3, ”Uppstartsparametrar”.

I vissa fall kan funktionsstörningar orsakas av att enhetens firmware saknas (se Avsnitt 2.2, ”Enheter som kräver fast programvara” och Avsnitt 6.4, ”Läsa in saknad fast programvara”).

5.4.3. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden

Under uppstartssekvensen kanske du se många meddelanden liknande can't find någonting , eller någonting not present, can't initialize någonting, eller till och med this driver release depends on någonting. De flesta av de här meddelandena är harmlösa. Du ser dem för att kärnan för installationssystemet är byggd för att köras på många olika datorer och med många olika kringutrustningsenheter. Ingen dator kommer så klart att innehålla alla tänkbara kringutrustningsenheter, så operativsystemet kan klaga en hel del när den letar efter kringutrustning som du inte har. Du kan också se att systemet gör en paus. Det händer när det väntar på att en enhet ska svara, och att den enheten finns inte i ditt system. Om du tycker att tiden det tar att starta upp systemet är på tok för lång, kan du skapa en anpassad kärna senare (se Avsnitt 8.5, ”Bygg en ny kärna”).

5.4.4. Rapportering av installationsproblem

Om du kommer igenom den inledande uppstartsfasen men inte kan slutföra installationen kan menyalternativet Spara felsökningsloggar vara till hjälp. Det låter dig lagra systemfelloggar och konfigurationsinformation från installationsprogrammet på ett lagringsmedium, eller ladda ner dem med en webbläsare. Denna information kan ge ledtrådar om vad som gick fel och hur man åtgärdar det. Om du skickar in en felrapport kanske du vill bifoga denna information till felrapporten.

Andra relevanta installationsmeddelanden kan hittas i /var/log/ under installationen, och /var/log/installer/ efter datorn har startats om till det nyligen installerade systemet.

5.4.5. Skicka installationsrapporter

Om du fortfarande har problem, skicka in en installationsrapport (på engelska snälla, när det är möjligt). Vi uppmuntrar att installationsrapporter skickas in även om installationen lyckats, så att vi kan få så mycket information som möjligt om många olika maskinvarukonfigurationer.

Observera att din installationsrapport kommer att publiceras i Debians felhanteringssystem (BTS) och vidarebefordras till en publik sändlista. Se till att du använder en e-postadress som du inte har några problem med att den används publikt.

Om du har ett fungerande Debian-system är det enklaste sättet att skicka in en installationsrapport att installera paketen installation-report och reportbug (apt install installation-report reportbug), konfigurera reportbug som det förklaras i Avsnitt 8.4.2, ”Skicka e-post utanför systemet”, och kör kommandot reportbug installation-reports.

Alternativt kan du använda den här mallen när du fyller i installationsrapporter och arkivera rapporten som en felrapport mot pseudopaketet installation-reports genom att skicka den via e-post till .

Uppstartsmetod: <Hur startade du upp installationsprogrammet? CD/DVD? USB sticka? Nätverk?>
Avbildsversion: <Fullständig URL till avbilden du laddade ner är bäst>
Datum: <Datum och tid för installationen>

Maskin: <Beskrivning av maskin (t.ex. IBM Thinkpad R32)>
Processor:
Minne:
Partitioner: <df -Tl fungerar; den råa partitionstabellen är att föredra>

Utdata från lspci -knn (eller lspci -nn):

Checklista för installation av bassystem:
[O] = OK, [E] = Fel (vänligen utveckla nedan), [ ] = försökte inte

Första uppstart: [ ]
Upptäcktes nätverkskortet: [ ]
Konfigurerades nätverket: [ ]
Upptäcktes media: [ ]
Laddades installationsmoduler: [ ]
Upptäcktes hårddisk/hårddiskarna: [ ]
Partitionerades hårddiskar/hårddiskarna: [ ]
Installerades bassystemet: [ ]
Inställning av klocka/tidszon: [ ]
Fungerade Användar/lösenordsinställningar: [ ]
Gick alla Installationsuppgifter igenom: [ ]
Installerades starthanteraren: [ ]
Total installation: [ ]

Kommentarer/problem:

<Beskrivning av installationen, i prosa, och eventuella tankar, kommentarer
    och idéer du hade under den första installationen.>

Se till att alla installationsloggar som du tror skulle
vara användbara bifogas denna rapport. (Du hittar dem i installationsprogrammet
i /var/log/ och senare på det installerade systemet under
/var/log/installer.) Komprimera stora filer med gzip.

Beskriv i felrapporten vad problemet är, inklusive de senaste synliga kärnmeddelandena i händelse av att kärnan hänger sig. Beskriv stegen som du gjorde som förde systemet till problemtillstånd.