1.1. Ano ang Debian?

Debian is an all-volunteer organization dedicated to developing free software and promoting the ideals of the Free Software community. The Debian Project began in 1993, when Ian Murdock issued an open invitation to software developers to contribute to a complete and coherent software distribution based on the relatively new Linux kernel. That relatively small band of dedicated enthusiasts, originally funded by the Free Software Foundation and influenced by the GNU philosophy, has grown over the years into an organization of around 1000 Debian Developers.

Ang mga Debeloper ng Debian ay kalahok sa sari-saring mga gawain, kasama ang pamamahala ng Web at FTP site, pagdisenyo ng grapiks, panunuri ng lisensiyang pang-software, pagsusulat ng babasahin, at, siyempre, ang pangangalaga ng mga pakete ng software.

Upang mapalawig ang aming pilosopiya at upang maakit ang mga debeloper na naniniwala sa mga prinsipyo na pinaninindigan ng Debian, ang Gawaing Debian ay may mga ilang babasahing inilimbag na nagbabalangkas ng aming pagpapahalaga at bilang gabay sa pagiging Debeloper ng Debian:

Ang mga debeloper ng Debian ay kalahok din sa ilang mga ibang gawain; may mga ilan na para lamang sa Debian, may mga iba na kabilang ang ilan o kabuuan ng komunidad ng Linux. Kabilang sa mga halimbawa nito ang:

For more general information about Debian, see the Debian FAQ.