Ang pagluklok ng Debian GNU/Linux 13 para sa amd64

Nagagalak kami na nagpasiya kayong subukan ang Debian, at tiyak na matatagpuan niyo na ang pamudmod na GNU/Linux ng Debian ay kakaiba at natatangi. Pinagsasama-sama ng Debian GNU/Linux ang de kalidad na malayang software mula sa iba't ibang dako ng daigdig at pinag-iisa sa magkaugnay na kabuuan. Naniniwala kami na matatagpuan niyo na ang bunga ay siya ngang higit pa sa paglagom ng mga bahagi.

Naiintindihan namin na nais ng marami sa inyo na makapagluklok ng Debian na hindi babasahin ang manwal na ito, at dinisenyo ang tagaluklok ng Debian upang maaari itong gawin. Kung wala kayong oras ngayon na basahin ang kabuuan ng Patnubay sa Pagluklok, mungkahi namin na basahin niyo ang Paano Magluklok, na idadaan kayo sa simpleng pagluklok, at mga link sa manwal para sa mga paksang pang-adbans o kapag magkamali-mali ang takbo ng mga pangyayari. Mahahanap ang Paano Magluklok sa Apendiks A, Installation Howto.

Umaasa kami na magkakaroon kayo ng oras upang basahin ang karamihan nitong manwal, at sa ganito ay maging malinaw at mas-matagumpay ang inyong karanasan sa pagluklok.